Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Hemsida för Aktion för Spårvägsfritt Lund

Spårvägen kan belysas ur många aspekter. Här kan du surfa runt bland en mängd högintressanta dokument via menyn till vänster. En bättre översikt ger SITE MAP från vilken man också kan klicka sig fram.

Hemsidan revideras/kompletteras fortlöpande med rapporter, utredningar, videolänkar, tidskrifts- och debattartiklar etc. 

Välkommen att bli medlem - endast 100 kronor/år 

Bankgiro 351-3983 Sparbanken Skåne eller Swish-konto 123 000 3913

Ange följande uppgifter: Namn, epost, telefon och postadress .


Följ oss på Facebook! 

Senaste nytt och aktuella inlägg hittar du på Facebook 
Klicka här!

____________________________________________________________________________ÅRSMÖTE 28 februari kl 18

Bästa medlem!

Härmed kallas medlemmarna i den ideella föreningen Aktion för Spårvägsfritt Lund (AFSL) till årsmöte onsdagen den 28 februari kl 18.Plats: IOGTs lokaler, Biblioteket, Bantorget 5 i Lund.

AFSL fortsätter oförtrutet att bevaka spårvägsbygget mot Brunnshög  både vad gäller ekonomi och genomförande. Vi bevakar också de planer som finns för en eventuell spårväg från Clemenstorget via Bangatan- Klostergatan och Stora Södergatan söderut liksom spårvägslinje Clemenstorget - Öresundsvägen. Vår målsättning är att Framtidsstaden Lund skall bygga moderna, mer ekonomiska och effektiva transportlösningar. Stöd vår föreningen!  

OBS. Medlemskap krävs för deltagande i årsmötet. Årsavgiften 100 kr inbetalas till Bankgiro 351-3983 eller swish 1230003913. 

________________________________________________ 

Protokoll för AFSLs årsmöte 2018.

 

Protokoll för årsmöte i den ideella föreningen Aktion för Spårvägsfritt Lund (AFSL)  28 februari 2018 i IOGTs lokaler, Bantorget 5 i Lund.

 

1.     Valdes Börje Hed till ordförande och Christer Hjort till sekreterare för mötet.

2.     Fastställdes röstlängd för mötet (närvarolistan).

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare. Utsågs Ingegerd Rabow.

4.     Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. Kallelse utsändes den 28 januari 2018, vilket är inom den tidsrymd som stadgarna föreskriver.

5.     Fastställdes den utsända dagordningen.

6.     a) Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 (bilaga 1), som med godkännande lades till handlingarna

      b) Redovisades styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- räkenskapsåret (bilaga 2), som med godkännande lades till handlingarna.

7.  Revisionsberättelse för verksamhets- räkenskapsåret. Tove Persson, revisor uppläste revisionsberättelsen (bilaga 3).

8.  Beslöt årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift. Årsmötet beslöt om oförändrad årsavgift 100 kr.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år. Beslöt årsmötet att välja Börje Hed.

11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år, varvid hälften ska väljas varje år.

Årsmötet beslöt att välja Lars Lindholm och Gertrud Trygg för en period av två år.

Vid föregående årsmöte (2017) valdes Anitha Bruun, Cecilia Holm, Monika Krantz och Istvan Ulvros för en period av två år.

12. Val av revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. Valde årsmötet Håkan Magnusson (ordinarie) och Carl-Gustav Jönsson (suppleant).

13. Val av valberedning för en tid av ett år. Valde årsmötet Per Broberg (sammankallande) och Anne Landin och Ingegerd Rabow.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Förelåg en motion från Thomas Lundgren ang. programförklaring för AFSL. (bilaga 4).

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks med ett tillägg (bilaga 5). Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag, som överlämnas till den nya styrelsen för handläggning.

15. Avslutades årsmötet.

 

Efter årsmötet återgav ordförande några synpunkter från den avgående styrelsen om AFSLs fortsatta verksamhet.

·        Verksamheten kan förmodas bedrivas mindre intensivt under det kommande året.

·        Det kan vara angeläget att bevaka den nu inledda byggnationen av spårvägen (ekonomi, teknisk utformning, olägenheter för lundaborna, olycksrisker mm).

·        Det kan också vara viktigt att bevaka frågan om utbyggnad av kollektivtrafik med elbussar inom kommunen.

·        Vidare bör kommunens planering för utbyggnad med ytterligare spårvägslinjer inom Lunds kommun bevakas.

·        Förtätningar av stadsmiljön och stadsbyggnadsfrågor bör också ägnas uppmärksamhet.

  Lund som ovan

Christer Hjort   Sekreterare        Justeras:  Ingegerd Rabow   Protokolljusterare                          


_________________________________________________________________________Medlemsbrev mars 2017
Red: lotta.lundgren@hillstreet.nu

2017-02-27
Kära medlemmar!
Årsmöte i föreningen Aktion för spårvägsfritt Lund hålles tisdagen den 28 mars kl 17.30 i IOGT:s lokaler på Bantorget 5 i Lund.

 

 Eventuella motioner till årsmötet ska ha inkommit senast den 12 mars till Börje Hed, borje.hed@rft.se

Följande årsmöteshandlingar bifogas: 

Verksamhetsberättelse
AFSL Verksamhetsberättelse 2016[1704].pdf (1.15MB)
Verksamhetsberättelse
AFSL Verksamhetsberättelse 2016[1704].pdf (1.15MB)


 

 

 

 

Alla medlemmar hälsas välkomna! 
Betala gärna medlemsavgiften för 2017 före årsmötet eller på plats!

Med vänlig hälsning
Styrelsen för AFSLSå här betalar du medlemsavgiften för 2017:
- Sätt in 100 kronor på bankgiro 351-3983. Ange namn, e-post, telefon och postadress!
- Swisha 100 kronor till 1230003913 (företagskonto). Ange namn, e-post, telefon och postadress!

 

___________________________________________________________________

Medlemsbrev september 2016

Red: lotta.lundgren@hillstreet.nu

Kära medlemmar!

Hoppas ni alla har haft och har en skön sommar. Vi i styrelsen för AFSL har avslutat sommaren med att förbereda inför höstens aktiviteter. September månad blir intensiv!

Framtidsvandring

Fredagen den 9 september ordnar vi en utflykt till Brunnshög för våra medlemmar. På den så kallade Framtidsvandringen, en guidad tur med Brunnshögsprojektets arkitekt Christian Wilke, får vi  möjlighet att se och höra om planerna för Brunnshögsområdet. Vi tar buss 20 från Centralen klockan 14.08 till hållplats Max IV. Vandringen börjar 14.30 och varar ca en timme. Ni som vill följa med kan anmäla er till lotta@hillstreet.nu senast tisdagen den 6 september.

Framtidsgatan

Den 16, 17 och 23 september deltar AFSL i kommunens arrangemang Framtidsgatan, då Bangatan, Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan stängs av för motortrafik (bussar och fordon med tillstånd undantagna). Projektet är en del av European mobility week, som syftar till att förändra vardagliga transporter i europeiska städer. Se vidare www.lund.se/Framtidsgatan

Fredag 16 september (Kollektivtrafikresenärens dag) och lördag 17 september (Kulturnatten) har AFSL ett tält på parkeringsplatsen vid Bangatan 12 A (utanför Malmborgs och leksaksaffären), där vi informerar om elbussar som ett bättre alternativ än spårväg för kollektivtrafiken i Lund. Vi kommer att visa film i tältet och dela ut broschyrer på stan. Besök oss där och hjälp gärna till med utdelning av vår nya broschyr!

Tältet är bemannat följande tider: Fredag 16/9 kl. 12 – 18 och lördag 17/9 kl. 12 – 22

Fredag 23 september (Spårvägens dag) är vi tillbaka på vår plats på Bangatan kl. 10 – 15, men utan tält.

Vi delar ut broschyrer och informerar om det seminarium om elbussar som äger rum på stadsbiblioteket samma eftermiddag:

Elbussen – framtidskoncept för kollektivtrafiken även i Lund?

Plats: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek
Tid: 23 september kl. 16.00 - 17.30
Arrangör: Aktion för spårvägsfritt Lund, AFSL, med stöd av kommunpartiet FörNyaLund

Moderator: Professor Jan Annerstedt

Föredragshållare: Civ.ing. Sven-Allan Bjerkemo, professor Mats Alaküla, LTH, projektledare Klas Sörensson, Skånetrafikens elbussar i Ängelholm.

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna!

Mer info:  https://www.facebook.com/AktionforSparvagsfrittLund/

 

Som vanligt vill vi påminna er som inte har gjort det ännu:

Betala medlemsavgiften nu!

- Sätt in 100 kronor på bankgiro 351-3983. Ange namn, e-post, telefon och postadress!
- Swisha 100 kronor till 1230003913 (företagskonto). Ange namn, e-post, telefon och postadress!

Du kanske inte minns om du har betalat för i år? Skicka ett mejl till AFSL:s kassör Anitha Bruun (anitha.bruun@bredband.net) och fråga. Hon har koll på medlemsregistret och kan ge dig besked med vändande post.

Betala din medlemsavgift idag – vi behöver ha många fler medlemmar!

____________________________________________________________________________

 

Medlemsbrev maj 2016

Kära medlem i AFSL!

I går kväll, onsdagen den 11 maj, har Tekniska nämnden i Lunds kommun fattat beslut i upphandlingen för byggnation av spårvägen på sträckan Lund C till ESS. FörNyaLunds representant Börje Hed rapporterar här senaste nytt:

 

Totalt fanns det bara två anbudsgivare Skanska och NCC. Bästa anbud, vid en sammanvägning av pris och kvalitet, ansågs Skanska vara som därigenom tilldelades kontraktet.

Upphandlingen avser ett uppdrag i två faser:

 

·       Fas 1 som sträcker sig fram till 2017-02-28. Under denna fas ska Skanska sitta tillsammans med kommunens representanter och ta fram bygghandlingar och ta in anbud från underentreprenörer. Syftet är att kunna bestämma kostnaden för projektet.

·       Fas 2 sträcker sig från 2016-11-30 till 2018-12-31. Under denna tid ska infrastrukturen färdigställas d.v.s. spår, broar, hållplatser mm byggas.

Kommunen har möjlighet att avbryta projektet efter fas 1 om det exempelvis visar sig bli för dyrt.

Avtalet med Skanska är ett s.k. partneringavtal vilket innebär att man arbetar med öppen redovisning. Ersättningen för fas 1 är baserad på att Skanska erhåller ett pris per arbetad timme som varierar med vilken kategori av arbetskraft som nyttjas. Dessa priser har fastställts av kommunen.

Efter fas 1 ska det föreligga en riktkalkyl för fas 2. Om det senare visar sig att detta pris underskrids får Skanska 20 % av denna ”besparing”. Om riktpriset överskrids svarar kommunen ensamt för merkostnaden.

För fas 2 erhåller Skanska vidare 9,4 % av den totala kostnaden som ett entreprenörsarvode. Denna procentsats baseras på anbudet. Enligt anbudsförutsättningarna kunde anbudsgivarna offerera procentsatser mellan 6 och 20 %.

AFSL anser som bekant att spårvägen inte bör byggas.

Vidare anser AFSL att processen att ta fram förfrågningsunderlaget och fatta upphandlingsbeslutet är behäftat med stora brister:

 

·       Upphandlingen sker trots att igångsättningsbeslutet i kommunfullmäktige, som är en förutsättning för projektets genomförande, är överklagat. Upphandlingen borde inte genomförts innan domstolarna fattat beslut.

·       Det saknas fortfarande 90 mkr som kommunstyrelsen och tekniska nämnden skulle ”hitta”.

·       Förfrågningsunderlagets utformning, med bl.a. de ovan redovisade ekonomiska spelreglerna har inte fattats genom politiska beslut. Formellt har den tekniske direktören Håkan Lockby beslutat om förfrågningsunderlagets utformning men han hänvisar till den politiska styrgruppen för spårväg Lund C till ESS. Denna styrgrupp saknar dock formell beslutsförmåga. Tekniska nämnden har aldrig fått ta ställning till hur upphandlingen ska gå till.

·       Förfrågningsunderlaget innehåller brister som gör det mindre fördelaktigt för kommunen. En stor brist är att entreprenören Skanska får vara med och dela på eventuella besparingar men slipper ansvar för eventuella fördyringar. Med tanke på att bara företag med en årsomsättning på över 1000 mkr får lämna anbud är detta orimligt.

·       Tekniska nämndens ledamöter, som formellt fattar beslutet att teckna kontrakt med Skanska fick inte ta del av några handlingar före mötet. Beslutsförslaget lades på nämndens bord inför beslutet. Med tanke på att detta är en mycket stor upphandling är förfarandet orimligt.

Det kan också konstateras att utfallet av upphandlingen var mycket magert; bara två anbud. Dessa två anbud hade dessutom mycket stora skillnader när det gäller de ekonomiska villkoren. NCC begärde mer än 18 % jämfört med Skanskas 9,4 %. Detta ger en kostnadsskillnad för fas 2 på uppskattningsvis 70 mkr vilket i dessa sammanhang är anmärkningsvärt mycket.

Som nämnts ovan kan projektet fortfarande avbrytas efter fas 1 som beräknas kosta 15 mkr. Låt oss hoppas att så sker innan ytterligare kostnader grävts ner.  

Lund den 12 maj 2016
Med varma hälsningar

Styrelsen för AFSL  

 _______________________________________________________________

Hög tjänsteman i Lund gör politiska inlägg i SDS! 

http://www.sydsvenskan.se/2016-05-03/sparvagseffekten-paverkar-lunds-ekonomi-positivt

Publicerat av Börje Hed · den 4 maj kl 11:20 ·

Håkan Lockby argumenterar i en insändare för spårvägen och dess förväntade positiva effekter för Lunds ekonomi. Det står honom naturligtvis fritt att göra som privatperson. Så är emellertid inte fallet. Han undertecknar artikeln med sin titel "teknisk direktör, Lunds kommun". Att Lockby, som högt uppsatt tjänsteman, offentligt går ut med sina uppfattningar i en politiskt kontroversiell fråga är minst sagt olämpligt. Att han sedan har fel i sak är en fråga som vi återkommer till.  

Det påstås ibland att Lunds kommun styrs av tjänstemännen och inte politikerna. Är det så i spårvägsfrågan?


____________________________________________________________________________

AFSL Programförklaring 2016 

__________________________________________________

 

Medlemsbrev april 2016

____________________________________________________________________________ 

 

På gång i Lundapolitiken (Börje Hed Ordf.)

 

 

 Börje Heds interpellation "Behövs spårvägen?"

Interpellationen 2015-10-12

Anders Almgrens svar 2016-02-25

Jan Annerstedt & Sverker Oredsson har beretts tillfälle att kommentera Lunds kommuns yttrande till Förvaltningsrätten gällande deras överklagande av investeringsbeslutet den 17 december - se nedan "Lundabor överklagar "kommunens spårvägsbeslut", 2015-12-18.

 Yttrandet 2016-02-08

 Aktualiserad version 2016-03-03 

 SVERIGEFÖRHANDLINGEN
Lunds kommun

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen

Bilaga: Samhällsekonomi - spårväg Lund till ESS

Sverigeförhandlingens "bud" till Lunds kommun, 2016-02-08

  Aktion för Spårvägsfritt Lund och FörNyaLund  i Sydsvenskan och i Lokaltidningen:

Annonstext 27 januari 2016

PRESSMEDDELANDET

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-12-22                  avseende nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS

PARTNERINGAVTAL 

UPPDRAGSBESKRIVNING 

 Upphandlingsföreskrifter

Administrativa föreskrifter fas 1

 Administrativa föreskrifter fas 2

 Beskrivning av fast del (Bilaga till partneringavtal)

   Lundabor överklagar kommunens spårvägsbeslut

Skrivelsen 2015-12-18 till Förvaltningsrätten i Malmö  

  Planering för genomförande av spårväg Lund C-ESS

Tjänsteskrivelse 2015-11-24 Kommunkontoret             

Statliga pengar till spårvägsprojekt i Aalborg stoppas

Med en BRT-lösning har man 50-60% av kostnaderna och 90% av fördelarna med en spårvagn

        AFSL:s brev till ledningen för Trafikverket

                 Bilaga 2: Kostnadsberäkning (depå)
                 Bilaga 3: Skånetrafikens kostnadsberäkningar

  

 Lunds kommun ansöker om om stadsmiljöbidrag

Ansökningshandlingen 2015-11-11

Bilaga 1: Översiktskarta

  Bilaga 2: Tidplan Åtgärder

         Bilaga 3: Tidplan Motprestationer 

  FörNyaLund kräver folkomröstning om spårvägen

Pressmeddelandet

Motionstexten

Bilaga till motionen

 Politisk styrgrupp Spårväg Lund C - ESS

Minnesanteckningar Spårväg Lund 2015-10-09

 Beslutsärende till politisk styrgrupp

Pernilla von Strohkirch 2015-10-09

 Fördjupad analys för investeringskostnad för spårväg Lund C - ESS

PM Tekniska förvaltningen 2015-10-09

SKÅNETRAFIKEN om driftskostnader för spårväg            Lund C - ESS

Trafikekonomi - spårvagnstrafik i Lund 2015-0619


 Börje Heds interpellation om spårvägens kostnader

Interpellationen

 Anders Almgrens skriftliga svar 2015-09-24

Se protokollsbilaga, sid. 63(66)

Debatten (50 min) i fullmäktige med anledning av Börje Heds interpellation. 

Se inspelningen, pkt. 31 

 

 AFSL begär prövningstillstånd hos Svea Hovrätt

Skrivelsen 2015-09-16

 Överklagande av Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen (Växsjö), 2015-05-25

Jan Annerstedt & Marianne Rehnstedt (sakägare)

 AFSL:s yttrande 2015-09-16

Granskning av detaljplan för del av Science Village

 Politisk styrgrupp Spårväg Lund C - ESS

Minnesanteckningar 2015-08-28

  Framtidens buss är elektrisk

Satsa på elbussar istället för spårväg
  Stockholms Handelskammare 

 Regeringen storsatsar på elbilar och elbussar

"Den satsning som Åsa Romson är mest stolt över i höstbudgeten är den på elbussar." 

PRESSMEDDELANDE 2015-09-03

FörNyaLund välkomnar de nya spårvägsbesluten

 Spårväg Lund: Planeringen för spårvägen fortsätter

Domslut 2015-08-26

Mark- och miljödomstolen i Växsjö avvisar samtliga          överklaganden av detaljplanerna för spårvägen. 

Rekommenderad läsning: Jan Annerstedt et al sid 5-18(40)

 Börje Heds interpellation om spårvägens kostnader

Fullmäktige 2015-08-27

AFSL:s SKRIVELSE 2015-07-07

Angående expertgranskningen Spårväg Lund

Rapporten kan laddas ned här

  VOLVO presenterar sin nya elbuss i Milano

Se videoklipp (9:00)

KPMG har räknat på elbussar. Med sensationellt resultat. 

Se videoklipp från Almedalen:

 FNL:s SKRIVELSE 2015-06-17

till Chefen för Trafikverket Region Syd

Premiär för Volvos elbuss på linje 55 i Göteborg

Se film om premiärturen >

PRESSMEDDELANDE 2015-06-16

FörNyaLund kritiserar Expertgruppens granskningsrapport

         Länkar till: Rapporten (8 MB) -   Presentationen (2 MB)

Webbsändningen från fullmäktigemötet 2015-06-11

Rulla fram till:

 8. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) om demolinje för laddningsbara elbussar i Lund stadstrafik

Frågan som Börje Hed (FNL) och Jan Annerstedt (FNL) hade ställt. 

 PRESSMEDDELANDE 2015-06-12

Ramprogram för Lund C kritiseras av Aktion för Spårvägsfritt Lund

Yttrande över Ramprogram för Lunds C   Läs här....

                           ELECTRICITY

Spännande samarbete för hållbar trafik

I Göteborg pågår just nu ElectriCity - den 15 juni är det premiär för en helt ny busslinje med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el. 

         Läs mer på den informationsrika sajten 

 Webbsändningen från fullmäktigemötet 2015-04-23

Missa inte: 

11. Interpellation från Sverker Oredsson (FNL) om PR-byrån Aspekta

13  Interpellation från Lars V Andersson (C) om busslinje 20 till ESS.

17. Interpellation från Sverker Oredsson (FNL) om beslutsärenden i fullmäktige.
 

TRAFIKVERKET om Spårväg i Lund:          samhällsekonomiskt olönsam

Rapport + bilagor

Sydsvenskan 2015-05-17: Statliga pengar till Lunds spårväg efter svängning. 

Nätupplagan samma dag: Därför bytte Trafikverket spår

AFSL kommenterar: Ge gärna Lund pengar, Trafikverket, men till att utveckla en tyst, utsläppsfri trafik med laddningsbara elbussar inom hela Lund, inklusive byarna, och inte till spårväg....läsa hela texten.

Bakgrunden: Regeringsuppdrag stadsmiljöavtal  

Aftonbladet 2015-04-04: Lunds kommun har köpt propaganda för spårväg för över en kvarts miljon.....se avsnittet:

 Gjorde en folder

Sverker Oredssons interpellation i ärendet. Läs här

 PRESSMEDDELANDE 2015-03-26

Statliga pengar måste vänta på spårvägsutredning

Skrivelsen till Trafikverket 2015-03-23. Läs här

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2015-03-04

Reservation (A. Almgren, E. Berginger, M. Olsson)

Äntligen klart:  RAMPROGRAM FÖR LUND C

Stadsbyggnadskontoret 2015-03-10 Ladda ner här

En första kommentar: Läs här

Se inspelningen från kommunfullmäktigemötet den 26 februari där Börje Hed och Jan Annerstedt riktar skarp och välgrundad kritik mot kommunstyrelsens hantering av exploateringen av Science Village Scandinavia

  Länk till webb-inspelningen

Välj:  3. Ansökan om rörelsekredit till Science Village Scandinavia

 Verksamhetsberättelse 2014 för AFSL Läs här!

          Protokoll från AFSL:s årsmöte 2015-02-23

 Direktiven för utredningen om bättre kollektivtrafik i Lund är nu beslutade.

Dokumenten finns samlade här

Webbredaktörens kommentar till direktiven.  

Arkitekttävling etapp 1 Science Village Lund 

Glädjande utspel från Christer Wallin och Mats Helmfrid

Stadsmiljöavtal ingen anledning att hasta fram spårväg

Det finns all anledning för de rödgröna att inte förhasta sig. I stället bör de ansluta sig till tanken att Lunds folkvalda behöver mer underlag innan ett slutgiltigt beslut om spårvägen fattas. Läs hela inlägget i Sydsvenskan 2014-01-24:

Ny Teknik 2015-01-22

Många elbussar rullar redan i världen... Läs här
 


 Aktion Spårfritt Lund visar var spåren är tänkta att gå på Clemenstorget vid demonstrationen den 21 september (Kulturnatten) 2013.

 


 


 


 


 

FörNyaLund i samarbete med Aktion för Spårvägsfritt Lund. LADDA NER HÄR!


 


  

Stora infrastrukturprojekt blir ofta ekonomiska kvarnstenar

Jan-Eric Nilsson, Statens väg- och transportinstitut (VTI)

Elektrifiera Stockholms busstrafik

SvD OPINION 1/1 2015

Se debatten om Detaljplanerna för Spårvägen i Stadsfullmäktige den18 december 2014

VIDEO (2.09 - 3.50)

 PRESSMEDDELANDE 2014-12-16

Massiv kritik av spårvägsplanerna från tunga institutioner och boende. Läs hela pressmeddelandet

Bilaga: AFSL:s sammanfattning av sakägaryttranden. Läs här.

AFSL:s yttrande 2014-12-01

Detaljplan för Kung Oskar 3 och 4  (nuv. busssdepån)         

Spårvägar i Skåne:

SENASTE OPINIONSMÄTNINGEN - referat och kommentar   

Läs här!

Tävlingsförslag: Clemenstorget - Bangatan

Skrollar man ner på sidan finns länkar till respektive tävlingsbidrag in extenso. Observera att nedladdningen kan ta en viss tid. Här är en länk till programmet för arkitekttävlingen med bilagor. 

Rapport från prisutdelningen 2014-11-07. Läs här!

Artikel i Veckobladet 2014-11-6 med anledning av utställningen:

Vad Gunnar Stensson glömde. Genmäle av Thomas Lundgren

Särtryck ur tidskriften ARKITEKTUR 4/2014:

Jesper Meijling: SLUTSTATIONEN - en essä om Jernhusen

En eminent viktig artikel som visar Jernhusens drivkrafter vid planeringen och gestaltningen av bl. a. stationsområdet i Lund.

På Persontrafikmässan i Stocksholm 28 oktober 2014:

Nya infrastrukturministern Anna johansson (S) applåderade elbussatsning. Läs mer....

Allan Larsson: "Varför köra på gammalt sätt?" Läs mer ...

Stockholms läns landsting lanserar en helt ny typ av laddhybridbussar. Läs mer....

Ännu ett skrinlagt spårvägsprojekt:

          RegTram Groningen dec 2012

Läs vad som hände i Groningen - en universitetsstad i Nederländerna. Likheterna med Lund är många. Antalet studenter är det samma som i Lund, invånarantalet dock det dubbla.

Skälet till nedläggningen var de höga kostnaderna som när beslutet togs beräknades i svenska valuta till 4 milliarder kronor. De i projektet då nedlagda kostnaderna på ca 350 miljöer kronor gick förlorade. Å andra sidan frigjordes ca 700 miljoner kronor som hade varit öronmärkta för projektet.

År 1967 skrev han en motion om att stoppa "Genombrottet". 2014 är det dags igen  att uppmana politikerna att tänka om, nu i en debattartikel i Lundatidningen:

Agne Gustafsson: Välj rätt spår i Lund

Den kritik som Agne Gustafsson och den socialdemokratiska stadsfullmäktige-gruppen då uttryckte har samma aktualitet dag.  Så här skrev man bland annat: 

Lösningen är estetiskt undermålig och skulle sätta spår i stadsbilden som inte skulle kunna repareras.

Man ifrågasatte också de trafikprognoser som förespråkarna anförde som grund för genombrottsledens ofrånkomlighet.  Parallellen är uppenbar: då var det biltrafiken som skrevs upp, nu är kollektivtrafiken på linjen Lund C - EE som prognostiseras eller snarare "höjdsätts" på en nivå som sägs eliminera alla andra alternativ än spårväg.

I Kulturportal Lund berättas om "Genombrottet" - läs här.

Charlotte Wahls gedigna examensarbete vid institutionen för Trafik och samhälle: Trafiken i Lund - från Genombrottet till LundaMaTs är rik på dokumentärt material.  

"Lund är i grunden för liten stad för spårväg" 

Intervju med spårvagnsexperten P G Andersson (Trivector) i Sydsvenskan den 23 mars 2011 där han framträder med en rättframhet som vi hoppats fler hade vågat stå upp för i dag.

Vår främste antagonist i spårvägsfrågan, Karin Svensson Smith (MP), skriver (tillsamman med två kolleger) att med enkla medel skulle cykelns andel av transporterna kunna fördubblas. En eventuell spårväg kan alltså i än högre grad bli konkurrensutsatt.

Det är en tydlig trend att cykeln används mer för pendling och längre sträckor. Elcykelns starka inträde gör att trenden kommer att bli starkare framöver. Snabb cykeltrafik har en potential att ta stora andelar av arbetspendlingen.

Läs hela artikeln:

   Karin S Smith m. fl: Om cykelboomen
                       


228533